Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez F.H.U. Tomasz Karaś, reprezentowanym przez Tomasza Karaś z siedzibą w Myszkowie  przy ul. Pułaskiego 24, 42-300 Myszków ,numer NIP: 6462577518, REGON 240258847  . 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż piwa za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.ekrafteka.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a ekrafteka.pl, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.ekrafteka.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.
 5. Strona przeznaczona jest do użytku jedynie przez osoby pełnoletnie. Przed wejściem na stronę Klient składa oświadczenie, że jest pełnoletni.
 6. Kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej (sklep@krafteka.pl) ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie www.ekrafteka.pl należy wejść na stronę internetową www.ekrafteka.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z platformy  wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 5. a) przedmiotu zamówienia,
 6. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
 7. c) wybranej metody płatności,
 8. d) czasu i sposobu działania Pełnomocnika.
 9. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H.U. Tomasz Karaś Myszków  Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 13. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Myszkowie, ul. Pułaskiego 24
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
Wydanie Towaru
 1. Wydanie towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 24
 2. Na życzenie Klienta towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w punkcie sprzedaży, tj. sklepie znajdującym się w Myszkowie przy ulicy Pułaskiego 24
 3. W celu wydania towaru Pełnomocnikowi, Klient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 4. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia  F.H.U. Tomasz Karaś do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta towaru.
 5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia F.H.U. Tomasz Karaś w Myszkowie do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika (o ile występuje)
 6. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności Pełnomocnika, Klient upoważnia F.H.U. Tomasz Karaś  w Myszkowie do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych
 7. H.U. Tomasz Karaś zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.
 8. Klient oświadcza, że bez względu na  wybraną formę odbioru Towaru, nabyty Towar odebrany zostanie przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Sprzedawca lub inna osoba wydająca nabyty Towar, zobowiązana jest do weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar.
Gwarancja, reklamacje i  zwroty
 1. Gwarancje, reklamacje i zwroty należy zgłaszać telefonicznie (+48 888 859 598)lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@krafteka.pl
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.
 3. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Kupujący w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownej informacji telefonicznie, listownie lub wiadomość e-mail. Towar podlega zwrotowi wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, produkt wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez nabywcę). Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru ( Formularz do wydrukowania TUTAJ). Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Zwrot kosztów zakupu z tytułu odstąpienia od umowy odbywa się w terminie 14 dni od dostarczenia towaru Sprzedającemu.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (paragon, faktura VAT).
 6. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany towaru na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność towaru z umową. Sprzedający w terminie 14 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.
 7. Reklamacja towarów objętych gwarancją na wady mechaniczne następuje na zasadach ustalonych dla towaru. Do reklamowanego produktu dołączyć należy kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu towaru (paragon, faktura VAT).
 8. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.
 3. Sprzedawane towary mogą się różnić od towarów przedstawianych na zdjęciach. Poprzez częstą zmianę wyglądu etykiet lub butelek podczas produkcji, zdjęcia mogą być nieaktualne.
 4. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.
 5. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.
 7. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.01.2021 i obowiązują do odwołania.

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres sklep@krafteka.pl, lub na adres naszej firmy.